UMOWA  O KORZYSTANIE

dalej „Umowa

Niniejsza Umowa określa warunki korzystania z pakietu oprogramowania, określonego w dowodzie zakupu, dedykowanego dla urządzeń DiagProg III lub DiagProg4  (dalej „Oprogramowanie”).

Wyjaśnienia dotyczące podmiotów:

Za Elprosys rozumie się spółkę Elprosys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Tarnogórska 140, 44-102 Gliwice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137564, NIP: 6482429608, REGON: 277920881, kapitał zakładowy: 700.000,00 zł, będącą wyłącznym bezpośrednim dystrybutorem Oprogramowania, oddającym oprogramowanie do korzystania, mogącym ustanawiać dalszych Autoryzowanych przedstawicieli handlowych oprogramowania.

Za Autoryzowanego przedstawiciela handlowego Oprogramowania będącego przedmiotem niniejszej Umowy, rozumie się wyłącznie przedstawiciela ustanowionego przez Elprosys, umieszczonego na liście autoryzowanych przedstawicieli pod adresem: www.Elprosys.com/agreement.

Za Korzystającego rozumie się każdy podmiot korzystający lub używający oprogramowania na podstawie niniejszej Umowy.

Strony Umowy o korzystanie:

Wyłącznymi stronami Umowy o korzystanie jest Elprosys i Korzystający.

Forma korzystania z oprogramowania – postanowienia wstępne:

Oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej Umowy może stanowić wraz z dokumentacją, sprzętem oraz okablowaniem, integralną część urządzeń (produktów) produkowanych przez Elprosys. Oprogramowanie Elprosys może być używane wyłącznie wraz z oryginalnym sprzętem produkcji Elprosys i na bazie jego dokumentacji. Każdy dołączony do produktu sprzęt, na którym może dojść do zainstalowania Oprogramowania posiada numer seryjny nadany przez Elprosys.

Warunki niniejszej Umowy stosuje się do każdego Oprogramowania. Rodzaj wersji Oprogramowania sprzedawanego wraz z danym produktem Elprosys, określa się w dowodzie zakupu produktu i Oprogramowania. W skład Oprogramowania wchodzą również wszelkie uaktualnienia i uzupełnienia oryginalnego Oprogramowania, do których stosuje się  postanowienia niniejszej Umowy o korzystanie.

W niektórych przypadkach, na podstawie szczególnych, odrębnych umów zawartych z Elprosys, Oprogramowanie może zostać dostarczone oddzielnie, bez sprzętu, na którym może być używane.

Należy uważnie przeczytać warunki niniejszej Umowy o korzystanie przed zainstalowaniem Oprogramowania, czy korzystaniem z niego!

UWAGA!

Kopia niniejszej Umowy jest dostępna do wglądu pod adresem: www.elprosys.com/agreement oraz bezpośrednio w urządzeniu, dla którego dedykowane jest Oprogramowanie, przy jego każdorazowym uruchomieniu. Korzystający może zaakceptować niniejszą Umowę, zaznaczając pole "Akceptuję", po uruchomieniu urządzenia. Korzystający może również odrzucić warunki niniejszej Umowy i zakończyć pracę z urządzeniem.

Podmiotowi, który nie wyrazi zgody na warunki Umowy o korzystanie, nie wolno używać urządzenia ani Oprogramowania. Wszelkie użycie niniejszego Oprogramowania, nawet bez akceptacji warunków niniejszej Umowy w podany wyżej sposób, stanowić będzie jednak - z zastrzeżeniem akapitu poniżej - wyrażenie zgody na warunki niniejszej Umowy i zastępuje oświadczenie woli w tym zakresie.

Elprosys udzieli Korzystającemu prawa do korzystania z Oprogramowania wyłącznie wówczas, jeśli Korzystający uzyskał Oprogramowanie bezpośrednio od Elprosys lub jej Autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Jeśli Korzystający uzyskał Oprogramowanie z jakiegokolwiek innego źródła, nie może zainstalować go ani korzystać z niego. Lista autoryzowanych handlowych przedstawicieli Elprosys znajduje się na stronie internetowej : www.Elprosys.com/agreement.

1. WŁASNOŚĆ.

Oprogramowanie i dokumentacja nie jest sprzedawana, lecz udostępniana Korzystającemu na zasadach Umowy o korzystanie, bez względu na ewentualne wzmianki o jej „nabyciu". Korzystający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:
a. Oprogramowanie jest chronione prawami autorskimi, zgodnie z regulacjami powszechnie obowiązującego prawa krajowego i wspólnotowego, jak i regulacjami umów międzynarodowych oraz innych aktów prawnych o ochronie praw własności intelektualnej,
b. Elprosys zachowuje wszelkie prawa do Oprogramowania, uzyskane na mocy umowy licencyjnej, zawartej z podmiotem posiadającym pełnię autorskich praw majątkowych oraz innych praw własności intelektualnej do Oprogramowania,
c. Nie istnieją żadne prawa implikowane wynikające z niniejszej Umowy, a Elprosys zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone Korzystającemu,
d. Korzystający nie nabywa autorskich praw majątkowych do Oprogramowania lub jakichkolwiek jego części składowych, które nie zostały w sposób wyraźny udzielone pisemnie na wyłączność Korzystającemu ani innych praw wyraźnie wymienionych w niniejszej Umowie,
e. Elprosys jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy. Korzystający oświadcza, że nigdy i nigdzie w żaden sposób nie będzie dochodzić praw do Oprogramowania od Elprosys, nie będzie też poddawać w wątpliwość ważności praw Elprosys do Oprogramowania.
f. Niniejsza Umowa nie daje Korzystającemu żadnych praw do korzystania z jakiegokolwiek znaku handlowego czy usługowego należącego do Elprosys.

 2. UDZIELENIE PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA I JEGO ZAKRES.

2.1. Prawo do korzystania z oprogramowania.
Każde legalnie uzyskane prawo do korzystania z Oprogramowania, będzie potwierdzone wystawionym dla Korzystającego certyfikatem do korzystania z Oprogramowania, zwanym dalej "Certyfikatem", którym może być certyfikat, podręcznik instalacji , faktura, dowód zakupu lub plik aktywacyjny, który może zostać dostarczony wraz z nośnikami Oprogramowania albo oddzielnie przez Elprosys lub jego Autoryzowanych przedstawicieli handlowych. Certyfikat będzie zawierał informacje związane z rodzajem wersji Oprogramowania oddanego do korzystania.
2.2.
Zakres prawa do korzystania z oprogramowania.
Warunki zawarte w niniejszym punkcie 2.2 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Korzystający nabył prawa do korzystania z Oprogramowania, bezpośrednio od Elprosys lub od jego Autoryzowanego przedstawiciela handlowego. Elprosys udziela na warunkach niniejszej Umowy prawa osobistego, nie wyłącznego, nie podlegającego przeniesieniu i ograniczonego do korzystania z Oprogramowania na urządzeniach dostarczonych przez Elprosys tj. do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, używania, przekazywania i przechowywania Oprogramowania niezbędne jest jego zwielokrotnienie. Przedmiotowe prawo do korzystania, uprawnia wyłącznie do uzyskiwania dostępu i użytkowania Oprogramowania przez nabywców pierwotnych Oprogramowania, będących jednocześnie użytkownikami finalnymi Oprogramowania
i ich pracowników, zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy. Korzystający oświadcza, że nie dopuści, aby Oprogramowanie przez niego nabyte było wykorzystywane przez osoby trzecie. Oprogramowanie może być wykorzystywane tylko i wyłącznie z oryginalnym sprzętem produkcji Elprosys.
2.3. Prawo do korzystania w celach Demonstracyjnych.
W niektórych przypadkach Elprosys udziela osobistego, nie wyłącznego, nie podlegającego przeniesieniu i ograniczonego w zakresie „demonstracyjnym" prawa do korzystania z Oprogramowania dla przedstawicieli handlowych. Przedmiotowe prawo w zakresie „demonstracyjnym” ma służyć demonstrowaniu Oprogramowania potencjalnym jego nabywcom i umożliwia korzystanie z Oprogramowania i reszty produktu tylko w tym celu  i w ograniczonym zakresie czasu.
2.4. Kopie zapasowe.
Zgodnie z pozostałymi warunkami i zastrzeżeniami niniejszej Umowy, Korzystający może wykonać odpowiednią liczbę kopii zapasowych oprogramowania i umieścić je na nośnikach zapasowych, np. twardych dyskach, nośnikach optycznych lub magnetycznych, przenośnych nośnikach pamięci USB lub innych dostępnych nośnikach, wyłącznie na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia oryginalnej kopii. Elprosys zachowuje wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie udzielone Korzystającemu na mocy niniejszej Umowy.
2.5. Korzystanie z Oprogramowania jest odpłatne. Wynagrodzenie za korzystanie z Oprogramowania zostało określone w dowodzie zakupu Oprogramowania.  

3. WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW SKOMPILOWANYCH I SKŁADNIKÓW REDYSTRYBUCYJNYCH.

3.1. Składniki redystrybucyjne.
Oprogramowanie może zawierać w załączonej dokumentacji drukowanej czy elektronicznej pewne pliki, biblioteki, wyraźnie określone przez Elprosys jako składniki redystrybucyjne, zwane dalej „Składnikami redystrybucyjnymi". Od czasu do czasu Elprosys może określić inne pliki jako Składniki redystrybucyjne.
Zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym ograniczeniami punktu 3.2, Elprosys udziela prawa osobistego, nie wyłącznego, nie podlegającego przeniesieniu i ograniczonego, uprawniającego do:
a. sporządzania dokładnych kopii składników redystrybucyjnych i wprogramowywania tych kopii wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom (zwanych dalej "Użytkownikami") uruchomienia i korzystania z tych składników w elektronicznych modułach samochodowych;
b. udzielania Użytkownikom prawa do osobistego, nie wyłącznego, nie podlegającego przeniesieniu, uruchamiania i korzystania ze składników redystrybucyjnych, bez zmian i wyłącznie do użytku własnego Użytkowników, zgodnie z ograniczeniami punktu 5 odnośnie składników redystrybucyjnych. Prawa udzielone przez Elprosys zgodnie z niniejszym punktem 3.1 nie mogą być realizowane przez inne osoby niż wymienione w pkt 2.2. Prawa te odnoszą się wyłącznie do Składników redystrybucyjnych, nie zaś do jakiegokolwiek pliku, biblioteki czy kodu źródłowego, będącego częścią oprogramowania.
3.2.
Niektóre ograniczenia.
Korzystający:
a. nie może zezwalać Użytkownikom na modyfikację, dalszą redystrybucję Składników redystrybucyjnych czy wykorzystywanie Składników redystrybucyjnych w innych celach niż własnych i tylko w elektronicznych modułach samochodowych;
b. nie może usuwać ani zmieniać not o prawie autorskim, znaków handlowych ani innych informacji o prawach własności Elprosys zawartych w dowolnej części Składników redystrybucyjnych; oraz
c.
może wprogramowywać składniki redystrybucyjne w dowolnej ilości tylko za pomocą oryginalnego sprzętu Elprosys.
3.3.
Relacje z Użytkownikami.
Z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszej Umowie, nie istnieją żadni beneficjanci niniejszej Umowy będący stronami trzecimi. Oznacza to, że Elprosys nie udziela nikomu żadnej gwarancji innej niż ograniczona gwarancja udzielona pierwotnemu nabywcy Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, zaś Korzystający będzie wyłącznie odpowiedzialny przed Użytkownikami (oraz wszystkimi, którzy korzystają ze Składników redystrybucyjnych lub wejdą w ich posiadanie) za wsparcie techniczne, obsługę, aktualizacje, pomoc techniczną czy inną, a osoby takie nie będą miały prawa zwracania się do Elprosys  w celu uzyskania usług czy pomocy. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia Elprosys,  innym Korzystającym, dostawcom i ich pracownikom, reprezentantom, dyrektorom, przedstawicielom handlowym czy podmiotom stowarzyszonym, ochrony przed odpowiedzialnością wobec jakichkolwiek roszczeń czy obciążeń wynikłych z/lub związanych z użyciem, dostarczeniem, powielaniem Składników redystrybucyjnych przez strony trzecie.
3.4.
Oprogramowanie stron trzecich.
Oprogramowanie, w tym Składniki redystrybucyjne, może obejmować kod źródłowy, pliki podlegające redystrybucji i/lub inne pliki dostarczone przez sprzedawcę będącego stroną trzecią ("Produkt strony trzeciej"). Ponieważ korzystanie z Produktu strony trzeciej może podlegać ograniczeniom licencyjnym nałożonym przez sprzedawcę będącego stroną trzecią, należy sprawdzić w dokumentacji elektronicznej (jeśli istnieje) dostarczonej z Produktem strony trzeciej, czy istnieją jakieś ograniczenia licencyjne nałożone przez sprzedawcę będącego stroną trzecią. W każdym przypadku, wszelkie ograniczenia licencyjne nałożone przez sprzedawcę będącego stroną trzecią są warunkami dodatkowymi w stosunku do postanowień i warunków niniejszej Umowy, a nie zastępują ich.

4. Korzystający nie może:

a. modyfikować, adaptować, zmieniać, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych Oprogramowania ani łączyć Oprogramowania z innym niż opisane w dokumentacji towarzyszącej Oprogramowaniu, chyba że zostało to na piśmie zaaprobowane przez Elprosys,
b. odsprzedawać, darować, wynajmować, dzierżawić lub wypożyczać  Oprogramowania jakiejkolwiek stronie trzeciej,
c. udzielać dalszych praw do korzystania z Oprogramowania , rozprowadzać lub w inny sposób przekazywać Oprogramowanie lub dowolną jego część jakimkolwiek stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków bezpośrednio określonych w niniejszej Umowie,
d. odtwarzać, dekompilować, deasemblować lub w inny sposób próbować pozyskać kod źródłowy Oprogramowania,
e. usuwać, zmieniać lub zamazywać jakiekolwiek umieszczone w Oprogramowaniu lub jego nośniku zapisy dotyczące praw własności lub poufności (włącznie z zapisami dotyczącymi praw autorskich i znaku handlowego) Elprosys lub Autoryzowanych przedstawicieli handlowych,
f. umożliwiać stronom trzecim dostęp lub użytkowanie Oprogramowania, np. w ramach porozumienia o podziale czasu lub korzystanie z niego w inny sposób lub umożliwiać korzystanie lub osiąganie korzyści przez strony trzecie,
g. kopiować lub używać Oprogramowania za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Umowie,
h. używać Oprogramowania z innym sprzętem niż oryginalny DiagProgIII, DiagProg4 lub innym, do którego dystrybucji uprawniony jest Elprosys.

5. OGRANICZONA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

ELPROSYS OŚWIADCZA, A KORZYSTAJĄCY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE "TAK, JAK JEST" I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI CZY RĘKOJMI. ELPROSYS NINIEJSZYM WYKLUCZA I ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI IMPLIKOWANYCH CZY USTAWOWYCH, W TYM GWARANCJI MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAKOŚCI, NIENARUSZANIA PRAWA, TYTUŁU, WYNIKÓW, DZIAŁAŃ CZY PRYWATNEGO UŻYTKOWANIA. NIE MA GWARANCJI STANOWIĄCEJ, ŻE PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD BŁĘDÓW I BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ BEZ ZAKŁÓCEŃ. KORZYSTAJĄCY BIERZE NA SIEBIE WSZELKIE RYZYKO KORZYSTANIA Z PRODUKTU. OPROGRAMOWANIE JEST KOMPATYBILNE JEDYNIE Z NIEKTÓRYMI KOMPUTERAMI I SYSTEMAMI OPERACYJNYMI, ELPROSYS GWARANTUJE JEDNAK, ŻE TA CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA, KTÓRA ZOSTANIE ZAISTALOWANA W PAMIĘCI KOMPUTERA URZĄDZENIA (np. DiagProg III, DiagProg4 lub inny, do którego dystrybucji uprawniony jest Elprosys.) BĘDZIE Z NIM W PEŁNI KOMPATYBILNA.  W ZAKRESIE, W JAKIM EPROSYS NIE MOŻE SIĘ ZRZEC STOSOWANIA GWARANCJI (RĘKOJMI) WSKUTEK OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI (RĘKOJMI) BĘDZIE NAJMNIEJSZY PRAWNIE DOPUSZCZALNY.

6. USŁUGI; AKTUALIZACJE; ZMIANY OPROGRAMOWANIA.

Zgodnie z niniejszą Umową, Elprosys nie ma obowiązku zapewnienia Korzystającemu instalacji, szkolenia ani żadnych innych usług. Usługi takie, jeżeli są dostępne, należy nabywać oddzielnie. Jeśli, zgodnie z odrębną umową o pomocy technicznej lub inną, Elprosys  dostarczy nową wersję, poprawkę błędu, uaktualnienie lub nową wersję bądź inną modyfikację oprogramowania, modyfikacja taka zostanie uznana za część tego oprogramowania i będzie podlegać warunkom niniejszej Umowy, o ile modyfikacja nie będzie jednoznacznie dostarczona na mocy osobnej umowy.

7. POUFNOŚĆ.

Korzystający potwierdza, że oprogramowanie w formie kodu źródłowego stanowi tajemnicę handlową producenta Oprogramowania, którego Elprosys jest wyłącznym bezpośrednim dystrybutorem. Korzystający zobowiązuje się do zachowania tej informacji w tajemnicy i nie ujawnianie
jej jakiejkolwiek osobie oraz niewykorzystywanie jej w celu innym niż użytkowanie i eksploatacja dopuszczalne z mocy niniejszej Umowy.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

ELPROSYS W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ PRZED ŻADNĄ STRONĄ Z TYTUŁU ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SZKÓD POŚREDNICH, LOSOWYCH, WTÓRNYCH,  ZA STRATY MORALNE CZY INNE, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW,  SPOSOBNOŚCI LUB DANYCH GOSPODARCZYCH WYNIKŁYCH Z/LUB ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NINIEJSZEJ  UMOWY O KORZYSTANIE LUB PRODUKTU, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DOTYCZY TO ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ, NAWET JEŚLI ELPROSYS  WIEDZIAŁ, POWINIEN BYŁ WIEDZIEĆ LUB ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ZBIORCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODDAJACEGO DO KORZYSTANIA WYNIKŁA Z/LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB OPROGRAMOWANIEM, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, DELIKTOWA BĄDŹ INNA, NIE PRZEKROCZY KWOT FAKTYCZNIE WPŁACONYCH PRZEZ KORZYSTAJĄCEGO ZA OPROGRAMOWANIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ UMOWY JAK RÓWNIEŻ ZWIĄZANEJ Z NIĄ DOKUMENTACJĄ I SPRZĘTEM. NINIEJSZE POSTANOWIENIA OBOWIĄZUJĄ NAWET W PRZYPADKACH, GDY WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE PRZEWIDZIANE NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO ZADANIA.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - UŻYCIE NIEZGODNE Z PRAWEM.

Elprosys w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za użycie oprogramowania lub urządzenia w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY.

10.1. Okres obowiązywania.
Okres obowiązywania niniejszej Umowy (prawa do korzystania) rozpoczyna się w dniu otrzymania Oprogramowania wraz z dokumentacją i sprzętem i trwa nieprzerwanie aż do jej rozwiązania na  warunkach poniższych, w przypadkach dostarczenia Oprogramowania bez sprzętu, okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania samego Oprogramowania.
10.2. Wypowiedzenie Umowy z dowolnej przyczyny.
Korzystający może wypowiedzieć niniejszą Umowę z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym fakcie Elprosys lub innego Autoryzowanego przedstawiciela na piśmie, z pięciodniowym wyprzedzeniem.
10.3. Rozwiązanie Umowy z winy Korzystającego.
Elprosys może wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeżeli Korzystający łamie jej postanowienia. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez dostarczenie Korzystającemu wypowiedzenia z wyszczególnieniem domniemanego naruszenia Umowy. Jeżeli istnieje możliwość naprawienia przyczyn wypowiedzenia, Korzystającemu przysługuje trzydziestodniowy (30) okres karencji. Jeżeli usunie w tym czasie przyczyny naruszenia Umowy, Umowa nie traci mocy; w przeciwnym razie zostanie automatycznie rozwiązana po upływie trzydziestodniowego (30) okresu karencji.
10.4. Rozwiązanie Umowy w sposób natychmiastowy.
Rozwiązanie Umowy następuje w sposób natychmiastowy w przypadku utraty (w jakikolwiek sposób) przez Korzystającego sprzętu, stanowiącego wraz z oprogramowaniem i dokumentacją całość produktu Elprosys, nawet jeżeli utrata urządzenia nastąpiła bez jego winy, a także z powodu naruszenia Umowy, w szczególności postanowień zawartych w pkt 4 Umowy.
10.5. Skutki rozwiązania.
W przypadku rozwiązania niniejszej  Umowy z jakiegokolwiek powodu, mają zastosowanie następujące warunki:
a. Korzystający utraci wszelkie udzielone prawa do korzystania z Oprogramowania oraz musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania i Składników redystrybucyjnych;
b. Korzystający zwróci Elprosys lub innemu Autoryzowanemu przedstawicielowi handlowemu, ewentualnie zniszczy - wszelkie kopie Oprogramowania dostarczone mu lub wykonane przez niego i w ciągu dziesięciu (10) dni od daty rozwiązania Umowy, dostarczy Elprosys lub innemu Autoryzowanemu przedstawicielowi handlowemu pisemne oświadczenie, że wszystkie takie kopie Oprogramowania zostały zniszczone.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

11.1. Obowiązujące przepisy prawa.
Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane w drodze polubownych porozumień, a jeśli nie dadzą one rozstrzygnięcia, przez polskie sądy powszechne.
11.2.
Przenoszenie praw.
Korzystający nie ma prawa przekazywania nośnika z Oprogramowaniem, przenoszenia prawa z niniejszej Umowy czy też delegowania jakichkolwiek zobowiązań wynikłych z Umowy, na drodze działań prawnych lub w inny sposób (włączając w to fuzję, sprzedaż majątku czy konsolidację), bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Elprosys. Wszelkie próby przeniesienia stanowiące pogwałcenie postanowień niniejszego punktu będą nieważne.
11.3. Kontrola eksportowa.
Korzystający nie ma prawa do bezpośredniego ani pośredniego przenoszenia praw do Oprogramowania, ani jego dokumentacji czy sprzętu wchodzącego w skład produktu, do jakiegokolwiek innego kraju niż wynika to z jego danych adresowych podanych przy nabyciu Oprogramowania. Korzystający oświadcza ponadto, że będzie wyłącznie odpowiedzialny za rozpoznanie i zachowanie zgodności używania Oprogramowania i produktu, w którego skład Oprogramowanie wchodzi, z wszelkimi prawami kraju w którym będzie ono używane.
11.4. Nieważność.
W przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy jest/okaże się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie będzie ona uważana za część niniejszej Umowy, jednakże nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Umowy tak długo, jak długo zachowana jest pierwotna intencja Umowy. Strony niniejszej Umowy niezwłocznie podejmą wszelkie konieczne kroki, aby postanowienie nieważne lub bezskuteczne zostało zastąpione innym, które możliwie najdokładniej będzie oddawać zamiar stron niniejszej Umowy wyrażony w nieważnym postanowieniu.
11.5. Informacje dodatkowe.
Pytania związane z niniejszą Umową o korzystanie należy kierować do Elprosys pod adres:  licence@Elprosys.com. Adres ten można również wykorzystać do wszelkiej korespondencji na temat oprogramowania, przy czym zamieszczenie w tytule listu nazwy danego oprogramowania wywoła szybszą reakcję Elprosys.